ساختار سازمانی

نوشته شده توسط  ترابی

ساختار سازمانی صندوق قرض الحسنه فرهنگیان عبارت از:

1- هیات امناء

هیات امنا صندوق از 20 نفر تشکیل شده است ،این 20 نفر منتخب هیئت موسس اولیه صندوق می باشند.

2- هیات مدیره

هیات مدیره از بین اعضای هیات امنا انتخاب می گردند.در حال حاضر هیات مدیره صندوق قرض الحسنه فرهنگیان نجف آباد هفت نفر می باشند.

3- بازرس

بازرس صندوق نیز از بین کاندیداهای هیات امنا و با رای سایر اعضای هیات امنا انتخاب می گردد.

4- مدیرعامل:

مدیرعامل صندوق منتخب هیات مدیره است .مدیرعامل می تواند از بین اعضای هیات مدیره و یا خارج آن انتخاب گردد.

 

ضمنا هرساله وضعیت و عملکرد مالی صندوق به وسیله حسابرسان مجاز و معتبر بررسی می گردد و گزارشات آن در هر زمانی قابل ارائه به مراجع ذی صلاح می باشد.

تاریخ آخرین به روز رسانی سه شنبه ، 14 مهر 1394 ، 06:11